Правова система Європейського Союзу

Право Європейського Союзу у широкому розумінні – усі правові норми, що діють у Євросоюзі; вони ще мають назву acquis communautaire (надбання ЄС), що охоплює все набуте Європейським Союзом у правовому і політичному розумінні і зафіксоване документально приблизно на 80 000 сторінках.

Право ЄС включає:

Право Європейського Союзу у вузькому розумінні – це правові норми первинного і похідного (або вторинного) законодавства.

Первинне законодавство складають:

ü засновницькі (або установчі) Договори;

ü додані протоколи та декларації;

ü договори та акти, що видозмінюють інституційну систему;

ü договори та акти, що вносять зміни та доповнення до бюджетних процедур;

ü договори та акти про прийняття нових держав – членів.

ü Похідне (вторинне) законодавство складають:

ü типові акти:

¨ постанови;

¨ директиви;

¨ рішення;

Ø рекомендації;

Ø висновки;

· спеціальні акти:

¨ про внутрішню роботу інституцій Європейського Союзу;

¨ програми загальної гармонізації;

¨ загальні декларації та між інституційні угоди тощо;

· акти органів ЄС:

¨ акти про призначення;

¨ інші акти ЄС (повідомлення, Біла книга, Зелена книга).

Принципи права Європейського Союзу – це неписані джерелаправа, які походять від судової винахідливості і застосовуються суддею у відповідності до спільних цінностей та норм, що становлять конституційну філософію та політику судочинства.

Типологія основних принципів права ЄС:

1. Принцип основних прав

1.1. Права людини та громадянських свобод, що гарантуються національними конституціями та міжнародними інструментами захисту прав людини, серед яких головну роль відіграє Європейська конвенція з прав людини.

1.2. Індивідуальні права, пов’язані із захистом особистого і сімейного життя, житла та кореспонденції, релігійними свободами.

1.3. Права, безпосередньо пов’язані з економічним та соціальним життям (право приватної власності, право вільного здійснення економічної діяльності, захист комерційної таємниці, право на участь у профспілках).

14. Права, пов’язані із свободою слова.

2. Принципи, що витікають з правового Співтовариства

2.1. Прагнення Суду ЄС забезпечити функціонування Європейського Союзу як правового Співтовариства привело до впровадження в правопорядок ЄС обов’язку суворого дотримання принципів, притаманних будь - якій правовій системі, організованій за зразком поваги до права. В цьому контексті можна згадати принцип судового захисту, який поділяється на низу “підпринципів”:· поваги до наданих прав;

· передбачуваності і ясності чинних норм;

· доброї волі;

· оприлюднення актів;

· незворотності дії;

· законної довіри;

2.2. До цієї категорії відносяться також принципи, пов’язані з правом на ефективний судовий захист і правом на неупереджений процес.

2.3. Можна також трактувати як прояви дотримання права принципи:

· ефективного управління та неперервності державних послуг;

· постійне застосування принципу пропорційності;

· прозорості;

· передбачливості;

3. Структурні принципи

На відміну від попередніх, ці принципи не мають безпосередньо на меті забезпечення захисту громадян ЄС чи підсудних, навіть якщо вони непрямим чином можуть мати такі наслідки. Мова іде про принципи, які певною мірою відображають економічну і політичну структуру Співтовариства.

3.1. Принципи конституційного характеру ‑ це регуляторні принципи, що керують розподілом компетенцій.

Зокрема, це принципи:

· верховенства права;

· субсидіарності і пропорційності;

· інституціональної рівноваги;

· лояльної співпраці між:

o інституціями,

o інституціями і державами – членами,

o державами - членами,

· рівності і солідарності між державами – членами;

· однакового застосування спільних норм;

· безпосередності та верховенства права ЄС;

· принципи ефективного управління та ефективного фінансового управління;

· інші принципи, що приймаються поки що дуже обережно і формулюються таким чином, що дозволяє пророкувати їхнє найближче узаконення, як, наприклад, принцип покарання за порушення права ЄС.

3.2. Принципи економічного характеру головним чином відповідають основним принципам вільного пересування і недискримінації та доповнюються принципами вільної конкуренції та єдності спільного ринку. (Перелік цих принципів не є ні закритим, ні остаточним: так, наприклад, принцип європейської преференції, або принципи економічного і соціального узгодження, які раніше розглядалися як основні принцип права ЄС, були пізніше позбавлені Судом ЄС цієї якості).


0872587825888334.html
0872621520108510.html
    PR.RU™