Основи фінансового менеджменту готелю

Фінансовий менеджмент (financsial management) — це один

з видів професійної діяльності з управління готелем. Він містить

у собі:

• розробку і реалізацію фінансової політики готелю з вико­ристанням різних фінансових інструментів;

• прийняття рішень з фінансових питань, їхню конкретиза­цію і вироблення методів реалізації;

• інформаційне забезпечення шляхом складання та аналізу фінансової звітності готелю;

• оцінку інвестиційних проектів і формування портфеля інвестицій;

• оцінку витрат на капітал;

• фінансове планування і контроль;

• організацію апарату управління фінансово-господарською

діяльністю готелю.

Методи фінансового менеджменту дозволяють оцінити ризик і вигідність того або іншого способу вкладення грошей; ефективність роботи готелю; швидкість оборотності капіталу і його продуктивність.

Метою фінансового менеджменту є вироблення і застосу­вання методів, засобів та інструментів для досягнення цілей діяльності готелю в цілому або його окремих ланок — центрів прибутку. Такими цілями можуть бути:

• максимізація прибутку;

• досягнення сталої норми прибутку в плановому періоді;

• збільшення доходів керівного складу і вкладників (або власників) готелю;

• підвищення курсової вартості акцій готелю та ін. В остаточному підсумку всі ці цілі орієнтовані на підвищен­ня доходів вкладників (акціонерів) або власників готелю (влас­ників капіталу).

До задач фінансового менеджменту входить знаходження оптимального співвідношення між короткостроковими і довго­строковими цілями розвитку готелю і прийнятими рішеннями у короткостроковому і довгостроковому фінансовому управлінні.

Так, у короткостроковому фінансовому управлінні, на­приклад, приймаються рішення про поєднання таких цілей, як збільшення прибутку і підвищення курсової вартості акцій, ос­кільки ці цілі можуть протидіяти одна одній. Це виникає в тому випадку, коли готель, який є акціонерним товариством, що інвестує капітал у власний розвиток, несе поточні збитки, роз­раховуючи на одержання високого прибутку в майбутньому, що забезпечить зростання вартості його акцій. З іншого боку, го­тель може утримуватися від інвестицій у відновлення основно­го капіталу заради одержання високих поточних прибутків, що згодом відіб'ється на конкурентоздатності його послуг і призве­де до зниження рентабельності їх надання, а згодом — до падін­ня курсової вартості його акцій і, отже, до погіршення стану на фінансовому ринку.У довгостроковому фінансовому управлінні, що орієнтова­не на ті самі кінцеві цілі, насамперед враховуються фактори ри­зику і невизначеності, зокрема, при визначенні передбачува­ної ціни акцій як показника віддачі на вкладений капітал.

Завданням фінансового менеджменту є визначення пріо­ритетів і пошук компромісів для оптимального поєднання інте­ресів різних підрозділів готелю у прийнятті інвестиційних про­ектів і виборі джерел їхнього фінансування.

В остаточному підсумку основне завдання фінансового ме­неджменту — це прийняття рішень із забезпечення найбільш ефективного руху фінансових ресурсів між готелем і джерела­ми його фінансування, як зовнішніми, так і внутрішніми. Тому управління потоком фінансових ресурсів є центральним питан­ням у фінансовому менеджменті.

Потік фінансових ресурсів складають кошти:

• отримані в результаті фінансово-господарськоїдіяльності готелю;

• отримані на фінансових ринках за допомогою продажу акцій, облігацій, одержання кредитів; повернені суб'єктам фінансового ринку як плата за капітал у вигляді відсотків і дивідендів;

• інвестовані і реінвестовані у розвиток діяльності готелю;

• спрямовані на сплату податкових платежів.

Функції та економічні методи фінансового менеджменту можна поділити на два блоки: блок з управління зовнішніми фінансами і блок з внутрішнього обліку і фінансового контро­лю.

Блок з управління зовнішніми фінансами передбачає реа­лізацію відносин готелю з юридичне і господарське самостійни­ми суб'єктами ринку, включаючи власні філії, що виступають як клієнти і позикодавці, а також з акціонерами і фінансовими ринками. Сюди входить:

• управління оборотними активами готелів: рухом грошо­вих коштів, розрахунками з клієнтами, матеріальними за­пасами тощо;• залучення короткострокових і довгострокових зовнішніх джерел фінансування.

Блок з внутрішнього обліку і фінансового контролю вклю­чає:

• контроль за веденням виробничого обліку;

• складання кошторису витрат, контроль за виплатою заро­бітної плати і податків;

• збір і обробка даних бухгалтерського обліку для внутріш-1 нього управління фінансами і для надання даних зовнішнім користувачам;

• складання і контроль за правильністю фінансової звітності:
балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про рух грошо вих коштів та ін.;

• аналіз фінансової звітності і використання його результатів
1 для внутрішнього і зовнішнього аудиту;

• оцінка фінансового стану готелю на поточний період і її використання для прийняття оперативних управлінських рішень і з метою планування. До функцій фінансового менеджменту готелю входить:

• аналіз фінансової звітності;

• прогнозування коштів;

• випуск акцій;

• одержання позик і кредитів;

• операції з інвестиціями;

• оцінка операцій злиття і поглинання фірм.

Відповідальність за досягнення кінцевих цілей фінансово­го менеджменту звичайно покладається у великих готелях на віце-президента з фінансових питань (Chief Financial Officer), що входить до складу Ради директорів, а в невеликих готелях — на заступника директора з фінансів.

Віце-президенту з фінансових питань підпорядковуються скарбник і контролер з відповідним апаратом (службами, відділами, секторами). До функцій скарбника відноситься уп­равління зовнішніми фінансами; до функцій контролера вхо­дить ведення внутрішнього обліку і фінансового контролю.

Найважливіші рішення, що приймаються в області фінан­сового менеджменту, відносяться до питань інвестування (іinvestment decisions ) і вибору джерел їхнього фінансування (financing decisions).

Інвестиційні рішення приймаються з таких питань, як:

• оптимізація структури активів, визначення потреб у їхній заміні або ліквідації;

• розробка інвестиційної політики, методів і засобів її реалі­зації;

• визначення потреб у фінансових коштах;

• планування інвестицій по готелю в цілому; розробка і зат­вердження інвестиційних проектів;

• управління портфелем цінних паперів.

Інвестиційні рішення передбачають виділення у фінансово­му менеджменті двох видів фінансового управління: короткост­рокового і довгострокового, що мають свої специфічні риси.

Короткострокові інвестиційні рішення спрямовані на ви­значення структури капіталу готелю на поточний період, що відбивається в його балансі. Прийняття таких рішень вимагає від фінансових менеджерів глибоких професійних знань у сфері короткострокового фінансового управління готелем, уміння застосовувати обгрунтовані методи їхньої реалізації з урахуван­ням поточних тенденцій розвитку ринку.

Довгострокові інвестиційні рішення, що мають назву стра­тегічних, спрямовані на забезпечення успішного функціонуван­ня готелів у майбутньому і вимагають від фінансових менеджерів конкретних професійних знань, практичного досвіду і навичок у використанні сучасних методів аналізу для вибору оптималь­них напрямків і шляхів розвитку готелів на перспективу з урахуванням об'єктивних закономірностей розвитку ринкової еко­номіки.

Рішення щодо вибору джерел фінансування приймаються з таких питань, як:

• розробка і реалізація політики оптимального поєднання використання власних і позикових коштів для забезпечен­ня найбільш ефективного функціонування готелів;

• розробка і реалізація політики залучення капіталу на найбільш вигідних умовах;

• дивідендна політика та ін. ,

Фінансова політика готелю


0873970435303421.html
0874003601924812.html
    PR.RU™