Тема : Культура і суспільство

План

1. В чому , на вашу думку, полягає значення культури у формуванні духовно і матеріально багатої особистості?

2. Назвіть суспільні фактори, які впливають на розвиток культури.

3. Визначте роль і місце субкультури в динамічному розвитку культури.

4. Висловіть свої міркування щодо впливу видів і жанрів мистецтва на мотивацію людської поведінки.

Завдання:

1. Скласти конспект (тези) за планом. (4 питання кожна вірна відповідь 0,5 б)

2. З’ясувати визначення понять (за словником): артефакт; антропологія; культурогенез; ментальність; культура; культурологія; семіотична модель. (1б)

Форма контролю: письмове опитування.

Завдання для контролю та самоконтролю:

Тест до теми 1(кожна вірна відповідь – 0, 20 б)

1. Виберіть правильну відповідь.

Первісне значення терміну культура:

а) виховання; б) обробіток землі; в) освіта; г) мистецтво

2. Розкрийте поняття матеріальна культура ______________________

____________________________________________________________

3. Розкрийте поняття духовна культура __________________________

____________________________________________________________

4. Назвіть ознаки етнічної культури _____________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

5. Виберіть правильну відповідь.

Культурологія - це наука про:

а) суспільство; б) культуру; в) філософію; г) історію

6. Методологія культурологічних досліджень включає філософські принципи

( зв'язку й розвитку, об'єктивності, детермінізму тощо):

а) так; б) ні

7. Який метод не використовують у культурологічному аналізі?

а) опис; б) моделювання; в) лабораторний експеримент; г) аналогія

8. Назвіть приклади типологіїї в культурі __________________________

______________________________________________________________

9. До оптимістичного напрямку в культурології відносять О.Шпенглера,

К.Ясперса

а) так; б) ні

10. Приведіть у відповідність:

Філософські концепції культури Й.Гейзінга, Т.Еліота

Історичні концепції культури К.Юнг,З.Фройд,Е.Фром

Соціологічні концепції культури Е.Гусерль,А.Швейцер,

Ж.-П.Сартр

Психологічні концепції культури А.Тойнбі,Е.Тайлор,

Дж.СабловЦивілізаційні концепції культури М.Вебер,А.Камю,

П.Сорокін

Література

Самостійна робота № 2

ТЕМА: Первісна культура. Культура стародавніх цивілізацій.

Ключові поняття і терміни: антропогенез, палеоліт, мезоліт, неоліт, синкретизм, міф, антропоморфізм, ритуал, анімізм, тотемізм, фетишизм, політеїзм, магія, первісне мистецтво.

Культура стародавніх цивілізацій. Індійська культура.

Культура Стародавнього Китаю.

План

1. Культура Давньої Індії: географічні умови та періодизація розвитку культури;

2. Культура Стародавнього Китаю: періодизація розвитку культури;

Завдання:

1. Скласти таблиці на запитання плану. Таблиця (1 б.)

Ключові поняття і терміни:Хараппська культура, Веди, Упанішади, брахманізм, варни, касти, «Махабхарата» і «Рамаяна», сансара, карма, медитація, нірвана, індуїзм, буддизм, конфуціанство, даосизм, чань-буддизм, Піднебесна, ієрогліфічне письмо, театр тіней.

Форма контролю: письмове опитування (тестування).

Завдання для контролю та самоконтролю:

Тести до 3 теми(кожна вірна відповідь – 0,125 б)

1. Установіть послідовність періодів:

Мідний ___

Кам’яний ___

Залізний ___

Бронзовий ___

2. Розкрийте поняття:

Анімізм

______________________________________________________________

Тотемізм

________________________________________________________________

Фетишизм

________________________________________________________________

3.Назвіть загальні риси культур Давнього Сходу ____________________

__________________________________________________________

4. Символом чого були єгипетські піраміди?________________________

______________________________________________________________5. Установіть відповідність:

Єгипет Махабхарата

Індія Повість про Гільгамеша

Китай Книга мертвих

Месопотамія Книга пісень

6. Які з див світу розташовані на Далекому Сході? __________________

______________________________________________________________

7. Яка з давніх наук не є сьогодні фундаментальною?

а) астрономія; б) медицина; в) астрологія; г) математика

8. Установіть відповідність:

Єгипет клинопис

Китай санскрит

Індія піктографія

Месопотамія ієрогліфи

9. Що таке варно-кастовий лад? ______________________________

___________________________________________________________

10. Який винахід не є китайським

а) шовк; б) шахи; в) порох; г) порцеляна

11. Для Східних культур характерні споглядальність, умовність,

традиціоналізм

а) так; б) ні

12. Як називалася цивілізація, виявлена археологами в долині ріки Інд і стосовна до III - II тис. до н.е.?

1) Династія Маур'я;

2) Культура Мохенджо-Даро й Хараппи;

3) Династія Гуптов;

4) Санчи;

5) Гуддималам

13. Який пам'ятник давньоіндійської літератури оповідав про боротьбу за владу усередині одного із самих могутніх царських пологів Північної Індії, що полягає з 107 тисяч двухвірший?

1) Ригведа;

2) Рамаяна;

3) Махабхарата;

4) Панчатантра;

5) Камасутра.

14. У який час у Прадавній Індії виник Буддизм?

1) У середині I тис. до н.е.;

2) В II тис. н. е;

3) В VI тис. до н.е.;

4) В III тис. до н. е;

5) На початку IV тис. до н.е.

15. Археологічна культура – це група пам’яток розташованих на певній

території, які відносяться до одного часу і мають спільні ознаки

а) так; б) ні

16. На Давньому Сході було розповсюджене іригаційне землеробство

а) так; б) ні

2. Терміни (вірна відповідь – 1 б)

синкретизм, ритуал, магія, міф ; нірвана, буддизм, конфуціанство, даосизм

Література (Первісна культура)

1. Абрамович Д.С., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура: Навч. посібник – Львів, 2004. – С. 9 – 19.

2. Дещинський Л.Є. та ін. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. – Львів, 2005. – С. 27 – 31.

3. Культурология. История мировой культуры: Ученик для вузов/ Под ред. А.Н. Марковой. – М., 2000. – С. 25 – 40.

4. Культурология: Учебное пособие/ Под ред. С.В. Лапиной. – Минск, 2003. – С. 74 – 90.

Література (Культура стародавніх цивілізацій)

1. Абрамович Д.С., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура: Навч. посібник – Львів, 2004. – С. 42 – 53, 59 – 65.

2. Дещинський Л.Є. та ін. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. – Львів, 2005. – С. 34 – 36.

3. Культурология. История мировой культуры: Ученик для вузов/ Под ред. А.Н. Марковой. – М., 2000. – С. 71 – 100.

4. Культурология: Учебное пособие/ Под ред. С.В. Лапиной. – Минск, 2003. – С. 99 – 106.

5. Художня культура світу. Індійський регіон: Навч. посіб./ За ред. Н.Є. Миропольської. – Х., 2010. – С. 50 – 68.

6. Художня культура світу. Далекосхідний культурний регіон. Китай: Навч. посіб./ За ред. Н.Є. Миропольської. – Х., 2010. – С. 50 – 68.

Самостійна робота № 3


0874504309107080.html
0874537587864641.html
    PR.RU™